Et forslag om sammenslutning av fem kommuner til én ble forelagt velgerne. Det var i september 1997. Parallelt ble de bedt om med bruk av radvalg å ta standpunkt til 13 idéer om navn på den foreslåtte kommunen, til orientering for myndighetene. Velgerne ble bedt om å sette 1 ved det navn som de likte best, „og så videre“. Nærmere veiledning var å finne i valglokalet. Metoden ble ikke presentert på forhånd for andre enn noen valgstyremedlemmer, og navnene ble først presentert dagen før valgdagen.

Våren 2008 forestod Naturvernforbundet (Landvernd) et radvalg om vegplassen mellom Thingvallavatn og Laugarvatn. Demokratisentret assisterte. Radvalget ble gjennomført på nettet på mbl.is.

Fem muligheter ble presentert for radvalget. Veg 1 var daværende vegplass. Veg 2 var vegplassen Statens vegvesen gikk inn for. Det ble avgitt 1.351 gyldige stemmer.

På Hvanneyri landbruksskole skulle det velges tomt for to bygninger. Den ene var for et laboratorium for landbruksskolen, og den andre for landbruksteknisk avdeling ved Landbrukets forskningsinstitutt, som hadde sitt hovedsete et annet sted. Staten eide stedet. Landbruksdepartementet ba rektor, som var forvalteren på stedet, om å foreslå passende tomter. Det var forskjellige muligheter for stedsvalg. Her måtte innbyggerne på Hvanneyri som personale ved landbruksskolen og ved landbruksteknisk institutt ta hensyn til virksomheten; og som beboere i boligfeltene måtte de ta hensyn til hvordan plasseringen av bygningene ville påvirke trafikken av landbruksmaskiner og biler.

I 2004 valgte islendingene en nasjonalblomst. Det skjedde gjennom en opinionsundersøkelse som Naturvernforbundet (Landvernd) og avisa Morgunbladid gjennomførte. Representanter for fire departement forestod saken som prosjektstyre, mens Naturvernforbundet gjorde arbeidet. Undersøkelsen skjedde på nettet 1. til 15. oktober med stemmesedler publisert i avisa. Resultatet ble kunngjort i et møte der Islands president og landbruksministeren var til stede. Antall deltakere i opinionsundersøkelsen var 7.025, antall gyldige stemmesedler 6.919. I møtet ble framgangsmåten, radvalg, forklart; mer spesielt ble det forklart at deltakerne hadde kunnet ordne sju oppgitte blomster fra 1. til 7. plass.

I 1993 ble det gjennomført en folkeavstemning om nyordning av kommunene i landet. En statlig komité hadde foreslått sammenslutning som berørde største delen av landet. Hvert forslag ble forelagt vedkommende kommuner. Det ble flertall mot komitéens forslag i to tredje deler av kommunene. Avvisningen av forslaget sa imidlertid ikke hva folk ville, den betydde ikke nødvendigvis at folk ville bevare forholdene slik de var.