For å gjøre styret samkjørt gjennomføres fondsvalg. Det sitter fem i styret. Valget begynner med et forslag, ABCDE, fra det avgående styret, med for det meste de samme som var, dvs. ABCEF. Det finnes ulike overveielser i foreningen, mulige kandidater vurderes ulikt og ulike oppfatninger gjør seg gjeldende angående kvinner, menn, unge, eldre, erfarne og uerfarne i styret. Flere forslag presenteres, først forslaget ABCEG. Det får flere poeng enn styrets forslag. Siden kommer et forslag om H i stedet for G hvor H får færre poeng. Da kommer forslaget GH i stedet for EG, og slik går det videre. Når valgstyret synes saken prøvd tilstrekkelig, forelegges for avstemning den sammensetning som da finnes. Det stemmes ja, nei eller avstår. Om sammensetningen forkastes, fortsetter fondsvalget inntil man synes tilstrekkelig, og det blir en ny avstemning.

Demokratisentret gjennomførte fondsvalg i bygdekommunen Skaftarhreppur i perioden oktober 2009 til november 2010. Det gjaldt sju saker. Første sak var om en post (avgift) i kommunebudsjettet; den andre gjaldt grensene, innen kommunen, for Vatnajøkull nasjonalpark; den tredje gjaldt lokale for barnehagen; den fjerde gjaldt ledelsen av de kommunale skolene, grunnskolen, barnehagen og musikkskolen, hvorvidt det skulle være bestyrer for hver skole, som nå, to bestyrere eller bare én; den femte gjaldt generalplanen, hvorvidt et eller flere av fire mulige nye kraftverk i kommunens forslag til Statens planstyre skulle stå i planen; det sjette fondsvalget gjaldt kommunens videre liv, hvorvidt kommunen skulle bestå eller slås sammen med andre.

Sett at man i en kommune vil forberede i fondsvalg noen saksområder for til slutt å forelegge sakene til vedtak med tradisjonell avstemning, dvs. for, mot, avstår. Saksområdene kan være skoler, samferdsel og sosiale forhold. Et av saksområdene studeres og diskuteres hvor det kan vise seg å være uenighet til slutt.
Uenighetene tas samlet og behandles effektivt i et omløp i fondsvalg. Saksområdet legges til side uten endelig behandling. Siden går man på samme måte igjennom de andre saksområdene. Etter en slik gjennomgang fortsetter fondsvalg for de enkelte saksområder om det er anledning til. Siden går man til en besluttende behandling i tradisjonell avstemning.

 

Demokratisentret bestemte i sin tid å få i gang fondsvalg blant tingmenn og varatingmenn om to saker: regulering av fisket og rammeplan om energiutnytting og vern. Prosjektet ble presentert for dem i samtaler, med én eller to ad gangen.