• Det avgjørende styrevalget forberedt med fondsvalg

  For å gjøre styret samkjørt gjennomføres fondsvalg. Det sitter fem i styret. Valget begynner med et forslag, ABCDE, fra det avgående styret, med for det meste de samme som var, dvs. ABCEF. Det finnes ulike overveielser i foreningen, mulige kandidater vurderes ulikt og ulike oppfatninger gjør seg gjeldende angående kvinner, menn, unge, eldre, erfarne og uerfarne i styret. Flere forslag presenteres, først forslaget ABCEG. Det får flere poeng enn styrets forslag.

  ...
 • Framgangsmåten ved omfattende fondsvalg

  Sett at man i en kommune vil forberede i fondsvalg noen saksområder for til slutt å forelegge sakene til vedtak med tradisjonell avstemning, dvs. for, mot, avstår. Saksområdene kan være skoler, samferdsel og sosiale forhold. Et av saksområdene studeres og diskuteres hvor det kan vise seg å være uenighet til slutt.
  Uenighetene tas samlet og behandles effektivt i et omløp i fondsvalg. Saksområdet legges til side uten endelig behandling. Siden går man på samme

  ...
 • Radvalg - navneforslag

  Et forslag om sammenslutning av fem kommuner til én ble forelagt velgerne. Det var i september 1997. Parallelt ble de bedt om med bruk av radvalg å ta standpunkt til 13 idéer om navn på den foreslåtte kommunen, til orientering for myndighetene. Velgerne ble bedt om å sette 1 ved det navn som de likte best, „og så videre“. Nærmere veiledning var å finne i valglokalet. Metoden ble ikke presentert på forhånd for andre enn noen valgstyremedlemmer, og navnene ble

  ...
 • Radvalg–tomt under to bygninger

  På Hvanneyri landbruksskole skulle det velges tomt for to bygninger. Den ene var for et laboratorium for landbruksskolen, og den andre for landbruksteknisk avdeling ved Landbrukets forskningsinstitutt, som hadde sitt hovedsete et annet sted. Staten eide stedet. Landbruksdepartementet ba rektor, som var forvalteren på stedet, om å foreslå passende tomter. Det var forskjellige muligheter for stedsvalg. Her måtte innbyggerne på Hvanneyri som personale ved

  ...
 • Radvalg om sammenslåing

  I 1993 ble det gjennomført en folkeavstemning om nyordning av kommunene i landet. En statlig komité hadde foreslått sammenslutning som berørde største delen av landet. Hvert forslag ble forelagt vedkommende kommuner. Det ble flertall mot komitéens forslag i to tredje deler av kommunene. Avvisningen av forslaget sa imidlertid ikke hva folk ville, den betydde ikke nødvendigvis at folk ville bevare forholdene slik de var.

 • Nasjonalblomst

  I 2004 valgte islendingene en nasjonalblomst. Det skjedde gjennom en opinionsundersøkelse som Naturvernforbundet (Landvernd) og avisa Morgunbladid gjennomførte. Representanter for fire departement forestod saken som prosjektstyre, mens Naturvernforbundet gjorde arbeidet. Undersøkelsen skjedde på nettet 1. til 15. oktober med stemmesedler publisert i avisa. Resultatet ble kunngjort i et møte der Islands president og landbruksministeren var til

  ...
 • Radvalg om Gjabakki vegplass

  Våren 2008 forestod Naturvernforbundet (Landvernd) et radvalg om vegplassen mellom Thingvallavatn og Laugarvatn. Demokratisentret assisterte. Radvalget ble gjennomført på nettet på mbl.is.

  Fem muligheter ble presentert for radvalget. Veg 1 var daværende vegplass. Veg 2 var vegplassen Statens vegvesen gikk inn for. Det ble avgitt 1.351 gyldige stemmer.

 • Alminnelig fondsvalg i en bygdekommune

  Demokratisentret gjennomførte fondsvalg i bygdekommunen Skaftarhreppur i perioden oktober 2009 til november 2010. Det gjaldt sju saker. Første sak var om en post (avgift) i kommunebudsjettet; den andre gjaldt grensene, innen kommunen, for Vatnajøkull nasjonalpark; den tredje gjaldt lokale for barnehagen; den fjerde gjaldt ledelsen av de kommunale skolene, grunnskolen, barnehagen og musikkskolen, hvorvidt det skulle være bestyrer for hver skole,

  ...
 • Fondsvalg blant tingmenn og varatingmenn

   

  Demokratisentret bestemte i sin tid å få i gang fondsvalg blant tingmenn og varatingmenn om to saker: regulering av fisket og rammeplan om energiutnytting og vern. Prosjektet ble presentert for dem i samtaler, med én eller to ad gangen.