Björn S. Stefánsson
Epub
Reykjavík 2012
ISBN 978-9935-9034-8-8
Kindle
Reykjavík 2013
ISBN 978-9935-457-10-3
Paperback
Reykjavík 2019
ISBN 978-9935-457-79-0

Lýðræði með raðvali og sjóðvali á sænsku

Tillämpning av radval vid omröstning och val är ett svar på ett klassiskt problem: att hitta en bra metod för val mellan mer än två (formell logik). Fondval är ett svar på Colemans problem: att hitta ett praktiskt system besläktat med penningsystemet vid gruppbeslut i politiska frågor (statsvetenskap, ekonomi). Arrows omöjlighetsteorem om gruppbeslut behandlas (ekonomi). I boken visas hur fondval kan användas i viktiga frågor, som utarbetande av finansbudget och investeringsplaner, fysisk planläggning och resursutnyttjning (ekonomi, administrationsteori, miljövetenskap, resursekonomi). Tillämpning av radval och fondval ses ur en sociologisk synvinkel: att ett samhälle bara lever om det finns gemensamma uppgifter, och likaledes i ljuset av socialantropologins genomgående tema: vad som vidmakthåller ett samhälle och förnyar det.